top of page

Политика за поверителност

​Настоящата Политика за поверителност е разработена в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Нашият екип се грижим за сигурността на Вашите лични данни и сме предприели всички необходими мерки, за да приведем дейността си в съответствие с изискванията на Регл. (ЕС) 2016/679, като следваме принципите за законосъобразност, прозрачност, добросъвестност и сигурност на личните данни, както и принципа за свеждане на данните до минимум.

 

I. Искания, запитвания и всяка друга информация може да получите на електронен адрес petkov.danail@gmail.com; В случай че желаете лична среща с длъжностното лице по защита на личните данни, може да изпратите съобщение по електронна поща за уговаряне на час за среща.

 

II. Цели, основания и срокове за обработване на лични данни във връзка с осъществяване на дейностите, предвидени в Закона за адвокатурата, Закона за правната помощ и други нормативни актове, както следва:

 • Клиенти

Клиенти на екипа адвокати са всички лица, на които се предоставят правни услуги съобразно договор за правни услуги. Като клиенти се считат и всички други лица, с които адвокатите са в преддоговорни отношения, както и лицата, които са отправили запитване до кантората.

Личните данните, които събираме за нашите клиенти, се определят от вида на конкретните правни услуги, които им се предоставят. Данните, които адвокатите обработват, са обобщени в приложения файл.

Екипът ни адвокати може да обработва и други данни, чиито обем и задължение за обработване са предвидени в нормативен акт.

Личните данни на потенциални клиенти, с които не е сключен договор за правни услуги, се съхраняват в срок до 1 месец от приключване на кореспонденцията.

 • Кандидати за работа или за стаж

Адвокатите обработват личните данни на кандидати за работа или стаж в обема, който е предоставен от кандидата.

Данните се събират от предоставените автобиография, диплома за завършено висше образование, студентска книжка, сертификати за участие в семинари или за преминато обучение или други документи, удостоверяващи образователната степен и професионалната квалификация на кандидата, предоставени от него по своя преценка за доказване на годността му за съответната позиция. Срокът за съхранение на личните данни на кандидата е 6 месеца от приключване на процедурата по подбор. В случай че кандидатът е предоставил изрично съгласие, личните му данни могат да бъдат обработвани и за по-дълъг срок, за целите на участие в следващи процедури по подбор. В този случай срокът на съхранение не може да бъде по-дълъг от срока, за който кандидатът е предоставил съгласие.

 • Доставчици на стоки или услуги

Екипът ни адвокати обработва лични данни на свои доставчици или на представители на свои доставчици по повод предоставянето на стоки и услуги на Дружеството. Целите на обработване на лични данни на доставчици на стоки или услуги са в зависимост от вида на стоката или услугата, например услуги за външно съхранение на архиви, куриерски услуги, консултантски услуги.

 

Основанията за обработване на лични данни на доставчици на стоки или услуги са следните:

 • За изпълнение на договор, по който доставчикът на стоки или на услуги е страна – чл. 6, пар. 1, б. „б“ ОРЗС;

 • За защита на легитимния интерес на Адвокатското дружество – чл. 6, пар. 1, б. „е“ ОРЗД .

Срокът за съхранение на личните данни на доставчиците на стоки или на услуги е до изтичането на определения от закона давностен срок след прекратяване или разваляне на договора.

 

Данните се обработват на основание легитимен интерес – чл. 6, пар. 1, б. „е“ ОРЗД, тъй като без тях адвокатската професия не може да се упражнява ефективно. Данните, част от приключило дело, се съхраняват за срок от 5 г.

 

III. Категории получатели на лични данни извън описаните. Адвокатите част от екипа ни разкрива лични данни на следните категории получатели:

 1.  На други адвокати, за целите на предоставяне на възложените правни услуги;

 2. На доверени външни консултанти, за целите на предоставяне на комплексни услуги, с одобрението на клиента;

 3. На куриерски дружества и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни;

 4. На кредитни институции – за нуждите на заплащане на възнаграждения;

 5. На държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия, за целите на изпълнение на законово задължения (МВР, ДАНС, Софийска адвокатска колегия, Висш адвокатски съвет и др.);

 6. На съд или на арбитраж, за целите на осъществяване на процесуално представителство по съдебни производства, както и за целите на събиране на вземанията на дружеството.

Личните данни на клиенти или на техни представители не се разкриват в друга държава или международна организация, освен в случаите, при които въз основа на сключен договор за правна помощ адвокатското дружество предоставя правни услуги в областта на международния арбитраж или си сътрудничи с правни кантори, установени извън територията на страната. При всеки подобен случай се съобразяват приложимите разпоредби на законодателството в областта на защитата на личните данни.

 

IV. Вашите права като лице, за което се отнасят данните, имате право да получите потвърждение и/или подробна информация, вкл. копие на обработваните за вас лични данни (право на достъп).

Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшното обработване на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

Също така имате право да поискате ограничаване на обработването, т.е. да изискате от администратора да ги обработва за точно определени цели, когато не може да ги изтрие поради наличие на законово задължение.

В случаите, при които обработваме данните Ви на основание легитимен интерес, имате право да възразите срещу обработването, ако считате, че Адвокатското дружество не разполага с такъв.

Всички права могат да бъдат реализирани в свободна форма на посочените в настоящата политика данни за контакт. Ако считате, че Вашите права за защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2, тел. 02/91-53-518, електронен адрес: kzld@cpdp.bg и/или друг надзорен орган.

Всяка промяна в настоящата Политика ще бъде своевременно означена на електронния сайт на Адвокатското дружество. При съществена промяна допълнително ще Ви уведомим чрез изпращане на съобщение чрез електронна поща или SMS.

м. март 2022 г.

bottom of page